mIRC Trivia Auto Answer

Trivia Auto Answer

alias trivia {
 if ($1 == on) { set %trivia on | set %botnick $?="Bot's nick?" | echo -a Trivia ON | return }
 if ($1 == off) { set %trivia off | unset %botnick | echo -a Trivia OFF | return }
}
on *:TEXT:*:#:{
 if $nick == %botnick && %trivia == on {
  if ($strip($1-) isin $read(trivia.questions, w, * $+ $strip($1-))) {
   set %text $strip($1-)
   set %number $readn
   set %ftext $remove($read(trivia.questions, g, %number),| $+ %text)
  }
  if ($strip($1) == Hint:) { set %len $len($2-) | answer | return }
 }
}
alias answer {
 if (| isin %ftext) { goto end | halt | return }
 if (%len != $len($remove(%ftext,| $+ %text))) { goto end | halt | return }
 else {
  if ($len(%text) >= 70) { .timer 1 7 /msg # $lower(%ftext) | goto end | return }
  if ($len(%text) <= 70) { .timer 1 5 /msg # $lower(%ftext) | goto end | return }
 }
 :end
 unset %number %text %ftext %len
}