Unit KeyBoard;

{ Ž¡ëç­® ª« ¢¨ âãà  ¯®áë« ¥â ᨬ¢®«ë ¢ ª®¬¯ìîâ¥à }
{ á ¬ ªá¨¬ «ì­®© ᪮à®áâìî 4 èâ㪨 ¢ ᥪ㭤ã. }
{ —â®¡ë ¨£àã誠 ­¥ ¯à®áâ ¨¢ «  ¢ ®¦¨¤ ­¨¨ ¢¢®¤  á ª« ¢¨ âãàë }
{ ­ã¦­® ॠ«¨§®¢ âì á«¥¤ãî騩  «£®à¨â¬: }
{ 1) ¢ ­ ç «¥ ¯à®£à ¬¬ë ¤®¯ãáâ¨âì, çâ® ¢á¥ ª« ¢¨è¨ ®â¯ã饭ë }
{  ¢ 横«¥ ¯à®£à ¬¬ë: }
{ 2) áç¨â âì ­ ¦ â묨 ⥠ª« ¢¨è¨, ª®â®àë¥ ­¥ ®â¯ã饭ë }
{ 3) ¯®  ­ «®£¨¨ áç¨â âì ®â¯ã饭­ë¬¨ ­¥ ­ ¦ âë¥ }
{ ‘®¡á⢥­­® íâ®â ¬®¤ã«ì ¨ ¯®¬®£ ¥â ॠ«¨§®¢ âì ᥩ  «£®à¨â¬: }
{ Set_Handler -> 1) }
{ New_Handler -> 2), 3) }

Interface

{ ‡¤¥áì ᪠­ª®¤ë ¯®ç⨠¢á¥å ª« ¢¨è }

Const
 sEsc     =    1;
 s1      =    2;
 s2      =    3;
 s3      =    4;
 s4      =    5;
 s5      =    6;
 s6      =    7;
 s7      =    8;
 s8      =    9;
 s9      =   $0A;
 s0      =   $0B;
 sMinus    =   $0C;       { - _ }
 sEqual    =   $0D;       { = + }
 sBackSpace  =   $0E;
 sTab     =   $0F;
 sQ      =   $10;
 sW      =   $11;
 sE      =   $12;
 sR      =   $13;
 sT      =   $14;
 sY      =   $15;
 sU      =   $16;
 sI      =   $17;
 sO      =   $18;
 sP      =   $19;
 sLBraket   =   $1A;       (* [ { *)
 sRBraket   =   $1B;       (* ] } *)
 sEnter    =   $1C;
 sCtrl     =   $1D;
 sA      =   $1E;
 sS      =   $1F;
 sD      =   $20;
 sF      =   $21;
 sG      =   $22;
 sH      =   $23;
 sJ      =   $24;
 sK      =   $25;
 sL      =   $26;
 sSemicolon  =   $27;       { ; : }
 sQuote    =   $28;       { ' " }
 sApostrophe  =   $29;       { ` ~ }
 sLShift    =   $2A;
 sSlash    =   $2B;       { \ | }
 sZ      =   $2C;
 sX      =   $2D;
 sC      =   $2E;
 sV      =   $2F;
 sB      =   $30;
 sN      =   $31;
 sM      =   $32;
 sComma    =   $33;       { , < }
 sPoint    =   $34;       { . > }
 sBackSlash  =   $35;       { / ? }
 sRShift    =   $36;
 sAsteriks   =   $37;       { * ­  æ¨ä஢®© ª« ¢¨ âãॠ}
 sAlt     =   $38;
 sSpace    =   $39;       { ¯à®¡¥« }
 sCapsLock   =   $3A;
 sF1      =   $3B;
 sF2      =   $3C;
 sF3      =   $3D;
 sF4      =   $3E;
 sF5      =   $3F;
 sF6      =   $40;
 sF7      =   $41;
 sF8      =   $42;
 sF9      =   $43;
 sF10     =   $44;
 sNumLock   =   $45;
 sScrollLock  =   $46;
 sHome     =   $47;
 sUp      =   $48;
 sPageUp    =   $49;
 sGrayMinus  =   $4A;       { - ­  æ¨ä஢®© ª« ¢¨ âãॠ}
 sLeft     =   $4B;
 sFive     =   $4C;       { 5 ­  æ¨ä஢®© ª« ¢¨ âãॠ}
 sRight    =   $4D;
 sGrayPlus   =   $4E;       { + ­  æ¨ä஢®© ª« ¢¨ âãॠ}
 sEnd     =   $4F;
 sDown     =   $50;
 sPageDown   =   $51;
 sInsert    =   $52;
 sDelete    =   $53;
 sF11     =   $57;
 sF12     =   $58;

Var
 KeyMap : Array [0..$7F] of Boolean;  { ‘¬¥é¥­¨¥-᪠­ª®¤ ª« ¢¨è¨, TRUE - }
                    { ­ ¦ â  ᥩç á, FALSE - ®â¯ã饭  }
 SymMap : Array [0..$7F] of Char;   { ‘¬¥é¥­¨¥-᪠­ª®¤ ª« ¢¨è¨, }
                    { ᮤ¥à¦¨¬®¥ - ASCII-ᨬ¢®«ë ¤«ï ª« ¢¨è }

Procedure Set_Handler;
{ “áâ ­ ¢«¨¢ ¥â ­®¢ë© ®¡à ¡®â稪 ª« ¢¨ âãà­®£® ¯à¥à뢠­¨ï, }
{ ª®£¤  ­®¢ë© ®¡à ¡®â稪  ªâ¨¢¥­, â® …‚Ž‡ŒŽ†Ž ¯®«ì§®¢ âìáï }
{ KeyPressed, ReadKey ¨ Read,   â ª¦¥ ®áâ ­ ¢«¨¢ âì ¯à®£à ¬¬ã }
{ ¯® Ctrl+C (Ctrl+Break) ¨«¨ ¥¥ ®â« ¦¨¢ âì. }
{ KeyPressed ¨ ReadKey ¨¬¥îâ  ­ «®£¨ - ᬮâਠ­¨¦¥ }

Procedure Remove_Handler;
{ ‚®§¢à é ¥â áâ àë© ®¡à ¡®â稪 ª« ¢¨ âãà­®£® }
{ ¯à¥à뢠­¨ï ­  ¥£® § ª®­­®¥ ¬¥áâ® }

Procedure WaitForACSReleased;
{ †¤¥â ®â¯ã᪠­¨ï Alt,Ctrl,Shift; ¨á¯®«ì§ã¥âáï ’Ž‹œŠŽ ……„ }
{ ãáâ ­®¢ª®© ­®¢®£® ®¡à ¡®â稪  ª« ¢¨ âãà­®£® ¯à¥à뢠­¨ï }

Function KeyPressedNow : Boolean;
{ ‚®§¢à é ¥â TRUE ¥á«¨ ¢ „€›‰ ¬®¬¥­â ¢à¥¬¥­¨ }
{ ¤¥©á⢨⥫쭮 ­ ¦ â  å®âï¡ë ®¤­  ª« ¢¨è , ¨­ ç¥ ¢®§¢à é ¥â FALSE. }
{ ˆá¯®«ì§ã¥âáï ¢¬¥áâ¥ á ¬ áᨢ ¬¨ KeyMap ¨ SymMap }

Function KeyPressed2 : Boolean;
{ ®«­ë©  ­ «®£ ä-樨 KeyPressed ¨§ ¬®¤ã«ï CRT. }

Function ReadScan : Byte;
{ €­ «®£ ä-樨 ReadKey (¬®¤ã«ì CRT). }
{  §­¨æ  ¢ ⮬, çâ® íâ  ä-æ¨ï ¢®§¢à é ¥â }
{ ­¥ ᨬ¢®« ª« ¢¨è¨,   ¥¥ ᪠­ª®¤, ¯®§¢®«ïï }
{ ¤®¡à âìáï ¤® ª ¦¤®© ª« ¢¨è¨. }
{ ˆá¯®«ì§ã¥âáï ¢¬¥á⥠á KeyPressed2 }

Function ReadChar : Char;
{ €­ «®£ ä-樨 ReadKey (¬®¤ã«ì CRT). }
{  §­¨æ  ¢ ⮬, çâ® íâ  ä-æ¨ï ¢®§¢à é ¥â }
{ ᨬ¢®« ª« ¢¨è¨ ¡¥§ ãç¥â  á®áâ®ï­¨© Alt,Ctrl,Shift ¨ Caps Lock. }
{ …᫨ ­ ¦ â ï ª« ¢¨è  ­¥ ¨¬¥¥â ­  ᥡ¥ ᨬ¢®« , â® ¢®§¢à é ¥âáï }
{ ­ã«¥¢®© ᨬ¢®«, ­¨ ® ª ª¨å à áè¨à¥­­ëå ª®¤ å §¤¥áì à¥ç¨ ¡ëâì ­¥ }
{ ¬®¦¥â. ˆá¯®«ì§ã¥âáï ¢¬¥á⥠á KeyPressed2 }

Procedure ClearKeyboardBuf;
{ Žç¨é ¥â ª®«ì楢®© ¡ãä¥à, ¨á¯®«ì§ã¥¬ë© ä-æ¨ï¬¨ KeyPressedNow, KeyPressed2, }
{ ReadScan ¨ ReadChar }

Implementation

Uses DOS;

Const
 Old_Handler : Pointer = Nil;     { ‘ á®åà ­¨¬  ¤à¥á áâ à®£® ®¡à ¡®â稪  }
 KeyBufSize      = 16;      { Š« ¢¨ âãà­ë© ¡ãä¥à ¡ã¤¥â ᮤ¥à¦ âì }
                    { ¬ ªá¨¬ã¬ 16 ᪠­ª®¤®¢ }

 Symbs : Array [sEsc..sSpace] of Char =
  #27'1234567890-='#8#9'QWERTYUIOP[]'#13#0'ASDFGHJKL;''`'#0'\'+
  'ZXCVBNM,./'#0'*'#0' ';

Var
 KeyBuf : Array [0..KeyBufSize] of Byte;    { Š®«ì楢®© ª« ¢¨ âãà­ë© ¡ãä¥à }
 BufHead,                   { ƒ®«®¢  ¡ãä¥à  }
 BufTail : Word;                { •¢®áâ ¡ãä¥à  }
 KeyCount : Byte;               { Š®«-¢® ᪠­ª®¤®¢ ª« ¢¨è }
                        { ¢ ¡ãä¥à¥ }

Procedure New_Handler; Interrupt; Assembler;
{ Using assembler because we need a fast interrupt-handling routine }
Asm
 Push AX
 Push BX
 In  AL, 060h
 Mov  AH, AL
 And  AL, 07Fh                { AL = ‘ª ­ª®¤ }
 LEA  BX, KeyMap
 Add  BL, AL
 AdC  BH, 0
 Test AH, 080h
 JNZ  @released                { ‘â à訩 ¡¨â - ä« £ ®â¯ã᪠­¨ï }
 Mov  Byte Ptr [BX], TRUE           { Š« ¢¨è  ¡ë«  ­ ¦ â  }
 Cmp  KeyCount, KeyBufSize
 JE  @done                  { ãä¥à ¡¨âª®¬ ­ ¡¨â }
 LEA  BX, KeyBuf
 Add  BX, BufTail
 Mov  [BX], AL                { ‘®åà ­¨«¨ ᪠­ª®¤ ¢ KeyBuf }
 Inc  KeyCount                { More keys avaible to read }
 Inc  BufTail                 { ‘«¥¤ãîé ï ¯®§¨æ¨ï ¤«ï á®åà ­¥­¨ï }
 Cmp  BufTail, KeyBufSize
 JNE  @done
 Mov  BufTail, 0               { ‘ª®à४â¨à®¢ «¨ ¯®§¨æ¨î }
 Jmp  @done
@released:
 Mov  Byte Ptr [BX], FALSE          { Š« ¢¨è  ¡ë«  ®â¯ã饭  }
@done:
 Mov  AL, 020h                { ‘®®¡é¨«¨ ª®­â஫«¥àã }
 Out  020h, AL                { ¯à¥à뢠­¨©, çâ® ¯à¥à뢠­¨¥ }
                        { ®¡à ¡®â ­® }
 Pop  BX
 Pop  AX
End;

Procedure Set_Handler;
Begin
 If Old_Handler <> Nil then Exit;
 FillChar (KeyMap, $80, False);    { ˆ§­ ç «ì­® áç¨â ¥¬ ¢á¥ ª« ¢¨è¨ }
 KeyCount := 0;            { ®â¯ã饭­ë¬¨ }
 BufHead := 0;             { -//- }
 BufTail := 0;             { -//- }
 GetIntVec (9, Old_Handler);
 SetIntVec (9, @New_Handler)
End;

Procedure Remove_Handler;
Begin
 If Old_Handler = Nil then Exit;
 SetIntVec (9, Old_Handler);
 Old_Handler := Nil
End;

Procedure WaitForACSReleased;
Begin
 While Mem[$40:$17] and $0F <> 0 do
End;

Function KeyPressedNow : Boolean; Assembler;
{    áᥬ¡«¥à¥ à ¡®â ¥â èãáâ॥, 祬 ­   áª «¥ }
Asm
 Mov  AX, DS
 Mov  ES, AX
 LEA  DI, KeyMap+1              {  ç¨­ ¥¬ á Escape }
 Mov  CX, 058h                { ‚ᥠª« ¢¨è¨ ¯«îá F11 ¨ F12 }
 Mov  AL, FALSE                { à¥¤¯®«®¦¨«¨, çâ® ¯ãáâ® }
 CLD
 RepE ScaSB                  { ‘ª ­­¨à㥬 ¬ áᨢ KeyMap }
 JE  @end                  { ãáâ® }
 Mov  AL, TRUE                { —â®-â® ­ ¦ â® }
@end:
End;

Function KeyPressed2 : Boolean;
Begin
 KeyPressed2 := KeyCount<>0          { ãä¥à ­¥ ¯ãáâ }
End;

Function ReadScan : Byte;
Begin
 While KeyCount=0 do;
 ReadScan := KeyBuf[BufHead];
 Inc (BufHead);                { ‘¬¥é¥­¨¥ á«¥¤ãî饩 ª« ¢¨è¨ }
 If BufHead = KeyBufSize then BufHead := 0;
 Dec (KeyCount)                { Ž¤­ã ª« ¢¨èã ¤®«®© }
End;

Function ReadChar : Char;
Begin
 ReadChar := SymMap[ReadScan]
End;

Procedure ClearKeyboardBuf;
Begin
 Asm PushF; CLI End;
 BufHead := BufTail;
 KeyCount := 0;
 Asm PopF End
End;

Var I : Byte;

Begin
 { ‡ ¯®«­¥­¨¥ ¬ áᨢ  ᨬ¢®«®¢ }
 FillChar (SymMap, $80, 0);
 For I := sEsc to sSpace do
  SymMap[I] := Symbs[I];
 SymMap[sGrayMinus] := '-';
 SymMap[sGrayPlus] := '+'
End.
Published in: Pascal
Download

Related snippets