<HEAD> <SCRIPT LANGUAGE=JavaScript>
<!-- Original: David Sosnowski (support@codebelly.com) -->
<!-- Web Site: http://-->
<!-- This script and many more are available free online at -->
<!-- The JavaScript Source!! http://-->
<!-- Begin
var message = new Array();
message[0] = "JavaScriptSource.com";
message[1] = "JavaScripts.com";
message[2] = "DynamicDrive.com";
message[3] = "WSAbstract.com";
message[4] = "Äîáàâè êàêâîòî èñêàø!";
message[5] = "Ñêðèïòà ðàáîòè ïîä";
message[6] = "IE and NN6";
var reps = 2;
var speed = 200; var p = message.length;
var T = "";
var C = 0;
var mC = 0;
var s = 0;
var sT = null;
if (reps < 1) reps = 1;
function doTheThing() {
T = message[mC];
A();
}
function A() {
s++;
if (s > 8) { s = 1;}
if (s == 1) { document.title = '||||||====||| '+T+' -----'; }
if (s == 2) { document.title = '|||=|||===||| '+T+' -----'; }
if (s == 3) { document.title = '|||==|||==||| '+T+' -----'; }
if (s == 4) { document.title = '|||===|||=||| '+T+' -----'; }
if (s == 5) { document.title = '|||====|||||| '+T+' -----'; }
if (s == 6) { document.title = '|||===|||=||| '+T+' -----'; }
if (s == 7) { document.title = '|||==|||==||| '+T+' -----'; }
if (s == 8) { document.title = '|||=|||===||| '+T+' -----'; }
if (C < (8 * reps)) {
sT = setTimeout("A()", speed);
C++;
}
else {
C = 0;
s = 0;
mC++;
if(mC > p - 1) mC = 0;
sT = null;
doTheThing();
}
}
doTheThing();
//-->
</script> 
Published in: JavaScript
Download

Related snippets